SÄÄNNÖT

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 21.10.2013.

1 §

Yhdistyksen nimi on Peri ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi. Jokaisella on oikeus esittää asiansa myös englannin kielellä.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää valokuvausta taiteellisen ilmaisun muotona, sekä toimia valokuvaajien ja kaikkien valokuvataiteesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

  • Toimimalla valokuvataiteilijoiden ja valokuvataiteen ystävien kohtauspaikkana.
  • Harjoittamalla monipuolista ja ennakkoluulotonta näyttelytoimintaa yhdistyksen nimeä kantavassa valokuvagalleriassa. Näyttelytoiminnassa ovat edustettuina valokuvataiteen ajankohtaisimpien trendien esittely, tuntemattomien ja nuorten valokuvataiteilijoiden työt, valokuvataiteen historia, valokuvan poikkitaiteelliset muodot, valokuvauksen klassikot sekä kansainväliset nimet.
  • Järjestämällä ja tukemalla gallerian ulkopuolella tapahtuvaa valokuvataidetoimintaa.
  • Harjoittamalla alaansa liittyvää julkaisu- ja koulutustoimintaa.
  • Aktiivisesti keräämällä ja tallettamalla arvokkaaksi katsomaansa arkistointikelpoista koti- ja ulkomaista valokuvataidetta sekä valokuvausta koskevaa kirjallisuutta.
  • Tutkimalla valokuvataiteen historiaa ja nykypäivää Lounais-Suomessa.
  • Antamalla lausuntoja ja tekemällä selvityksiä sekä aloitteita valokuvausta koskevissa kysymyksissä.
  • Tekemällä tunnetuksi Lounais-Suomen valokuvataiteen saavutuksia kotimaassa ja ulkomailla sekä lisäämällä suomalaisen valokuvataiteen näkyvyyttä ulkomailla.
  • Solmimalla yhteyksiä vastaaviin koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin sekä muihin kuvataidejärjestöihin.
  • Kutsumalla yhdistyksen toimialueelle valokuvataiteilijoita, arvostelijoita, opettajia ja alan tutkijoita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna, hankittuaan asiaomaisen luvan, rahankeräyksiä, arpajaisia ja huutokauppoja. Yhdistys voi tarvittaessa periä osallistumismaksuja toimeenpanemistaan näyttelyistä ja kursseista sekä periä näyttelyhuoneistosta sisäänpääsymaksua. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen.

3 §

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta.

Varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, joilla yhdistyksen kokouksessa on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannattajajäsenenä voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai yhdistyksen toimihenkilölle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi tehdä yhdistyksen kokoukselle esityksen jäsenen erottamiseksi, jos tämä on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. Varsinaisen ja kannattajajäsenen, joka saamastaan kehotuksesta huolimatta ei ole suorittanut kuluvan tili- ja toimintavuoden jäsenmaksua viimeistään kolme kuukautta sen eräpäivän jälkeen, hallitus voi katsoa eronneen yhdistyksestä.

4 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) muuta jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä ovat läsnä.

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta ja kestää kaksi (2) vuotta kerrallaan. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kaksi-neljä (2-4) jäsentä ovat erovuorossa vuoden välein.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa nimittää toimikuntia hoitamaan yhdistyksen eri tehtäviä.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kutsuu kirjallisesti tai suullisesti hallituksen koolle. Kokousajankohta on oltava hallituksen jäsenten tiedossa viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kokoukset voidaan myös pitää puhelimitse tai sähköisessä muodossa.

Hallituksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa.

Hallituksen tulee pitää kokouksistaan pöytäkirjaa.

Hallituksen lisäksi toiminnan sisältöä suunnittelee taiteellinen toimikunta, johon kuuluu neljästä kahdeksaan (4-8) jäsentä. Taiteellinen toimikunta ehdottaa tulevan vuoden toimintamuotoja, projekteja ja näyttelyjä hallitukselle. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ei voi asettautua ehdolle taiteelliseen toiminkuntaan. Enintään puolet taiteellisen toimikunnan jäsenistä voi olla myös hallituksen jäseniä.

5 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus voi halutessaan myöntää nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen muille luottamus- ja toimihenkilölle.

6 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle ja tilintarkastajalle kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikko ennen yhdistyksen kevätkokousta.

7 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta postitse tai sähköpostitse.

8 §

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestys on avoin, ellei joku kokouksen osanottajista pyydä suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla.

Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.

9 §

Yhdistyksen, joka vuoden loka-marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   Kokouksen avaus
2.   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
3.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4.   Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5.   Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
6.   Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
7.   Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
8.   Vahvistetaan hallituksen jäsenten mahdolliset palkkiot.
9.   Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja ja yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi varahenkilö tarkistamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.
10.   Hallitus ilmoittaa yhdistyksen uudet jäsenet ja eronneiden jäsenten lukumäärän.
11.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Yhdistyksen, joka vuoden tammi-maaliskuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   Kokouksen avaus.
2.   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
3.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4.   Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5.   Esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot.
6.   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7.   Valitaan taiteellisen toimikunnan jäsenet.
8.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja päätös tulee hyväksyä kummassakin kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava purkaminen.

12 §

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan Turun seudun valokuvataidetta edistäviin tarkoituksiin sen mukaan miten yhdistyksen jälkimmäinen purkamisesta päättävä kokous määrää.

13 §

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan yhdistyksen kokouksessa tehty päätös, jota on kannattanut kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistö. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

14 §

Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.