STADGAR

Fotocentrum Peri rf:s nya stadgar antogs vid höstmötet 21.10.2013.

1 §

Föreningens namn är Fotocentrum Peri rf. Föreningens hemort är Åbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska. Föreningens protokollspråk är finska. Varje medlem har rätt att uttrycka sin sak även på engelska.

2 §

Föreningens syfte är att sprida och främja fotografering som en form av konstnärligt uttryck, samt att fungera som en sammanbindande länk för fotografer och fotokonstintresserade.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:

  • Fungera som en mötesplats för fotokonstnärer och fotokonstvänner.
  • Utöva mångsidig och fördomsfri utställningsverksamhet i ett fotogalleri som bär föreningens namn. Utställningsverksamheten presenterar aktuella trender inom fotokonsten, okända och unga fotokonstnärers arbeten, fotokonstens historia, fotografiets tvärvetenskapliga former, klassiker inom fotografering och internationella namn.
  • Arrangera och stödja fotokonstverksamhet utanför galleriet.
  • Utöva publicerings- och utbildningsverksamhet inom sitt område.
  • Aktivt samla och arkivera värdefull, arkivbeständig inhemsk och utländsk fotokonst samt litteratur kring fotokonst.
  • Forska i fotokonstens historia och nutid i sydvästra Finland.
  • Ge uttalanden och göra undersökningar samt ta initiativ i fotograferingsfrågor.
  • Göra betydande prestationer inom fotokonsten i sydvästra Finland kända i hemlandet och utomlands samt öka den finländska konstens synlighet utomlands.
  • Sluta kontakter med motsvarande inhemska och utländska sammanslutningar och andra bildkonstorganisationer.
  • Bjuda in fotokonstnärer, kritiker, lärare och forskare inom området att ta del av föreningens verksamhet.

Som stöd för sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten, äga för verksamheten nödvändig fast egendom samt, efter att behörigt tillstånd beviljats, genomföra insamlingar, lotterier och auktioner. Föreningen kan vid behov samla in deltagaravgifter för utställningar och kurser den arrangerar samt ta inträdesavgift till utställningslokalen. Föreningens syfte är ej vinst eller annan omedelbar ekonomisk förmån.

3 §

Medlemmar godkänns av föreningens styrelse efter skriftlig ansökan.

Utöver de ordinarie medlemmarna kan föreningen ha stödmedlemmar som på föreningens möten har yttranderätt men ej rösträtt. Även sammanslutningar eller stiftelser med rättsförmåga kan vara stödmedlemmar. Höstmötet beslutar om storleken på den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift, som uppbärs av medlemmarna.

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan föreslå föreningsstämman att en medlem utesluts, ifall denne har agerat i strid med föreningens ändamål. En medlem eller stödmedlem som trots uppmaningar ej erlagt löpande års medlemsavgift senast tre månader efter förfallodagen, kan styrelsen anse ha avsagt sig sitt medlemskap i föreningen.

4 §

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en vid höstmötet vald ordförande och fyra till åtta (4-8) andra medlemmar. Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre (3) styrelsemedlemmar är närvarande.

Styrelsens mandatperiod inleds i början av kalenderåret och varar två (2) år i taget. Ordföranden väljs för ett (1) år i sänder. Styrelsens medlemmar väljs för två år, så att varje år två till fyra (2-4) medlemmar står i tur att avgå.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och övriga nödvändiga funktionärer. Styrelsen kan vid behov tillsätta kommittéer för genomförandet av olika uppgifter inom föreningen.

Styrelsen sammanträder på skriftlig eller muntlig kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Tidpunkten för ett möte skall meddelas styrelsemedlemmarna senast tre (3) dagar före mötet. Möten kan även hållas per telefon eller på annan elektronisk väg.

Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst. Styrelsen skall föra protokoll över sina möten.

Innehållet i verksamheten planeras förutom av styrelsen även av en konstnärlig kommitté bestående av fyra till åtta (4-8) medlemmar. Den konstnärliga kommittén föreslår kommande års aktiviteter, projekt och utställningar för styrelsen. Styrelsens ordförande och vice ordförande kan inte väljas in i konstnärliga kommittén. Maximalt får hälften av medlemmarna i den konstnärliga kommittén vara styrelsemedlemmar

5 §

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande. Styrelsen kan om den så önskar bevilja namnteckningsrätt åt andra förtroendevalda och anställda.

6 §

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslut jämte nödvändiga handlingar skall överlämnas till verksamhetsgranskaren och revisorn senast tre veckor före vårmötet. Verksamhetsgranskaren och revisorn skall ge sina skriftliga utlåtanden till styrelsen senast en vecka före föreningens vårmöte.

7 §

Styrelsen kallar samman föreningens möten. Möteskallelsen skickas till medlemmarna per post eller e-post minst sju (7) dygn före mötet.

8 §

Föreningens stadgeenliga vårmöte hålls på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-mars. Föreningens stadgeenliga höstmöte hålls på en av styrelsen fastställd dag i oktober-november.

Ett extra möte hålls då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom fjorton (14) dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställdes.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem en röst. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Omröstning sker öppet om inte någon av mötesdeltagarna ber om sluten omröstning. Om rösterna faller jämnt, avgör lotten.

Protokoll skall föras vid föreningens möten.

9 §

Vid föreningens höstmöte i oktober-november behandlas följande ärenden:

1.   Mötet öppnas.
2.   Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare, som vid behov fungerar som rösträknare.
3.   Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
4.   Föredragningslistan för mötet godkänns.
5.  Verksamhetsplanen, budgeten och storleken på anslutnings- och medlemsavgifterna för följande kalenderår fastställs.
6.   Val av styrelseordförande.
7.   Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå.
8.   Fastställande av eventuella arvoden till styrelsemedlemmar.
9.   Val av en (1) revisor och en revisorssuppleant (1) samt en (1) verksamhetsgranskare och en suppleant (1) för granskning av nästföljande års förvaltning och räkenskaper.
10.   Styrelsen presenterar föreningens nya medlemmar samt antalet utträdda medlemmar.
11.   Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

10 §

Vid föreningens vårmöte i januari-mars behandlas följande ärenden:

1.   Mötet öppnas.
2.   Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare, som vid behov fungerar som rösträknare.
3.   Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
4.   Föredragningslistan för mötet godkänns.
5.   Föregående års bokslut, årsberättelse samt verksamhetsgranskarens och revisorns utlåtanden presenteras.
6.   Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga.
7.   Val av medlemmar till konstnärliga kommittén.
8.   Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende behandlas vid föreningens möte, skall han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

11 §

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande föreningensmöten med minst en månads mellanrum och vid båda dessa möten måste beslutet godkännas med minst tre fjärdedels (3/4) majoritetet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om upplösning av föreningen.

12 §

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja fotokonsten i Åboregionen på ett sådant sätt som beslutas av det senare mötet, som fattar beslut om upplösning.

13 §

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritetet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna.

14 §

Utöver det som fastslås i dessa stadgar följs gällande föreningslag.