Laajentunut todellisuus on kokonaisuus, joka ilmentää ihmiskehon, mielen, aivojen ja tajunnan yhteenkietoutuneisuutta. Näyttely käsittelee aivojen kykyä ja kyvyttömyyttä ilmentää todellisuutta.

Aivojen on oletettu olevan rationaaliset ja erehtymättömät, kun taas kehomme ja sen tuntemukset ovat jotain muuta. Aivomme toimivat vain ja ainoastaan yhdessä kehomme kanssa, joten voiko tämä pitää paikkansa? Millaisia kokemamme asiat todella ovat luonteeltaan? Voimmeko vetää rajaa toden ja epätoden välille? Onko kaikki lopulta suhteellista ja subjektiivisen todenperäisyyden välittämää?
Näyttelyn keskiössä on kehotietoisuuden herkkä tasapaino. Kehotietoisuudeksi kutsutaan kokemusta omasta kehosta ja kaikista sen osista. Tietoisuus omasta kehosta saadaan aikaan aivoissa yhdistelemällä tietoa näkö-, tunto- ja tasapainoelimistä. Tieto yhdistellään aivoissa malleiksi, jotka tuottavat kokemuksen omasta kehosta. Aivojen luoma malli on perusta tulkinnoille ulkoisen maailman tapahtumista ja minuuden kokemuksesta. Luomamme malli tai kartta työskentelee yhdessä kehon kanssa pyrkien alati ylläpitämään jatkuvuuden kokemusta. Kosketus iholla luo värähdyksen valkoisella pinnalla – jotain tapahtuu.

Jos aistitiedon yhdistely jostain syystä epäonnistuu syntyy outoja kokemuksia, joista äärimmäisinpänä kehostapoistumiskokemus. Oudoissa kokemuksissa kehon osat voivat kokemuksellisesti venyä ja kutistua, tuntua vieraalta tai uusia raajoja voi syntyä. Kehostapoistumiskokemusten yhteydessä tapahtuvissa havainnoissa on kyse mielikuvien ja käytettävissä olevan aistitiedon yhdistelystä. Aivojen valtavaa prosessointikapasiteettia kuvaa se, että uusi näkymä näyttää täysin uskottavalta ja kokemus leijailusta on hyvin aito. Hermostollinen matriisi, jossa elämme, venyy ja muotoutuu tilanteen vaatimusten mukaan.
ANNA HYRKKÄNEN on Tampereella työskentelevä kuvataiteilija. Hän työskentelee pääasiallisesti kuvanveiston ja tila-ja valoinstaallaatioiden parissa. Hyrkkäsen teokset syntyvät usein tutkimalla valoa erilaisissa tiloissa ja materiaaleissa: valo on sekä niiden konkreettinen että tulkinnallinen osa. Tutkiva, reflektoiva mieli ja kokeva tunteva keho asettuvat työskentelyssä tarkastelun kohteeksi. Teokset käsittelevät ihmistä kehollisena ja mielellisenä olentona, joka on sitkeästi kytköksissä materiaalisuuteen ja aikaan.
Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.