I Eva-Teréz Gölins utställning Smoke Signals, utmanas vår idé om det förhållande till verkligheten som vanligtvis tillskrivs det fotografiska mediet. Här får vi möta världen avbildad via Googles 3D-simulering, en värld byggd genom fotogrammetri.

Liksom i fotografins barndom, då långa exponeringstider krävdes för att återge motivet, kräver fotogrammetri en mängd exponeringar som inte kan tas vid samma tidpunkt, för att skapa denna parallella verklighet. Således blir objekt som har förflyttat sig från en exponering till den andra, delvis upplösta eller helt osynliga. Fordon som rört sig i hög hastighet har dematerialiserats och städernas gator gapar tomma på mänsklig närvaro. Endast på stränderna, där vi trots den pågående klimatkrisen njuter av värmen, avtecknas våra kroppar, utslängda i sanden som vore de uppspolade från havet.

Eva-Teréz Gölin arbetar i sitt konstnärskap med digitala automatiserade processer, som inte sällan inbegriper datorseende i olika former. De senaste åren har hon bland annat använt bildmaterial från Google Maps 3D och Street View för att skildra olika konsumtionsfenomen och hur vi i västvärlden har strukturerat vårt samhälle kring en ständigt växande ekonomi. Utgångspunkten är alltid den fotografiska bilden och dess kontext, men genom de digitala processer som används vill Gölin både utmana vår mänskliga blick och datorns seende.