Afrikanda – iakttagelser av maskiner och anläggningar   AfrikandaOn Machines and Devices

Från en historisk-landskaplig utgångspunkt fotograferar jag platser vars öde är att falla i glömska när världspolitikens och -ekonomins brännpunkter flyttar någon annanstans. De här byggnaderna och föremålen som blivit överflödiga i sina postindustriella landskap vittrar sönder och försvinner småningom. De spår som människans verksamhet lämnar i landskapet, utnyttjandet av naturresurserna och teknologi är centrala teman i mina verk.

Helheten av verk i min utställning består av fotografier, skulpturer och videoverk. De är inspirerade av besök på den övergivna flygbasen Afrikanda som ligger på Kolahalvön i Ryssland. Det finns många teorier om namnets ursprung. En av dem går ut på att det var hett som i Afrika när järnvägen till Afrikanda byggdes uppe i norr.

På flygbasen Afrikanda möttes ideologiska utopier och strävan efter teknisk överlägsenhet i ett kargt nordligt landskap. Jaktplanen är borta men de mäktiga hangarerna och en slumpartad samling obehövliga föremål finns alltjämt kvar som ett vittnesbörd om det som varit och om historiens slingrande vägar, ett vittrande monument över kalla krigets dagar. Synen väcker frågor om kemikalier och gifter i marken – och om Ishavsområdets framtid. Hangarerna och startbanorna av betongplattor är en surrealistisk syn i den subarktiska naturen, präglad av låga träd och myrmark. Liksom i mina tidigare utställningar är människans förhållande till naturen starkt närvarande också i den här.

Flygplanet, bilen och rymdteknologin är symboler för vår tid. Vi observerar och upplever världen med hjälp av och genom olika tekniker: via högteknologi eller med enkla hjälpmedel. Jag funderar på de maskiner och anläggningar som människan bygger för att upprätthålla och värna om livet, men också för att förstöra. Stora resurser satsas på sådant som efter en relativt kort tid är obehövligt eller oönskat.

Kaisu Koivisto

Kaisu Koivisto (f.1962) har blivit känd för sina skulpturer, installationer och fotografier som framhäver särdragen i det nordliga landskapet och dess tillstånd av förändring. Överraskande kombinationer av tema och material är utmärkande för Koivistos verk, och i dem begrundar hon gränsytan mellan natur och kultur. Kaisu Koivisto har deltagit i utställningar både i Finland och utomlands.

Tack till Kordelins stiftelse för stöd för det konstnärliga arbetet och till Centret för konstfrämjande för understöd för utställningen. Ett speciellt tack riktas till Risto Vuorenrinne för hjälp under fotograferingsresorna.